Социјализација

                             
                                  Бандура сматра да је за процес социјализације посебно важан облик учења условљавањем- викаријско (помоћно или посредно) или опсервационо (на основу посматрања понашања туђег понашања)
На томе се заснивају облици учења имитацијом и идентификацијом, учење улога, појава социјалне фацилитације и појаве сугестивне заразе.

Огледи Бандура и сарадници:

Стицање агрсивног понашања код деце:

Три групе деце посматрају филм у ком главни јунак испољава агресивно понашање са различитим последицама по њега (награда, казна, без последица). Степен испољене агресивности код деце након тога је различит.

Посматрано понашање постаће сопствено понашање тек ако буде поткрепљено, награђено или не буде кажњено тј. када дете оцењује да због одређеног понашања оно може да буде награђено. Значи да се понашање учи и без понављања и непосредног награђивања.

Advertisements

Хијерархија

Учење стратегија и решавање проблема

захтева предходно учење принципа или начела,

које захтева предходно учење појмова,

које захтева претходно учење асоцијација,

које захтева претходно учење ланаца или низова,

које захтева претходно учење дискриминацијом,

које захтева претходно учење имитацијом!!! (Gagne)

Учење путем открића

                                        Учење путем открића  се темељи на учењу психолога Пијажеа, Брунера и других, заснива се на приступу да ученици треба да уче тако што откривају и манипулишу објектима,  кроз експеримент.

Основна одлика учења путем открића је да оно што треба да се научи није дато, већ онај који учи мора самостално до тога доћи, тако што ће га открити.  Прво треба постојеће податке организовати у нове целине, да би се дошло до комбинације која води ка решењу. На сличан начин се решавају и проблеми на које се наилази у свакодневном животу.

Учењем путем открића остварују се општи циљевиобразовања, формира се способност самосталног решавања проблема, способност за истраживања и примена наученог на нове ситуације.(Википедија)