Социјализација

                                                                Бандура сматра да је за процес социјализације посебно важан облик учења условљавањем- викаријско (помоћно или посредно) или опсервационо (на основу посматрања понашања туђегНастави са читањем „Социјализација“

Хијерархија

Учење стратегија и решавање проблема захтева предходно учење принципа или начела, које захтева предходно учење појмова, које захтева претходно учење асоцијација, које захтева претходно учење ланаца или низова, које захтева претходно учење дискриминацијом, које захтева претходно учење имитацијом!!! (Gagne)

Учење путем открића

                                        Учење путем открића  се темељи на учењу психолога Пијажеа, Брунера и других, заснива се на приступу да ученици треба да уче тако што откривају и манипулишу објектима,  кроз експеримент. Основна одлика учења путем открића је да оно што треба да се научи није дато, већ онај који учи мора самостално до тога доћи, такоНастави са читањем „Учење путем открића“