Oцењивање – део процеса наставе и учења

Оцењивање помаже ученицима да: -постану свесни циља учења, -овладају стратегијама учења, -препознају остварене успехе и -процене потенцијале за нова постигнућа Свим ученицима је потребно обезбедити услове да остваре дефинисана постигнућа. Стога је посебно важно да се у процесу праћења рада и развоја ученика препозна шта је то на чему ученик у наредном пероду треба даНастави са читањем „Oцењивање – део процеса наставе и учења“